» rejestracja                                       » zapomniane hasło
28 czerwiec 2022, godzina: 05:14, imieniny Florentyny, Ligii, Leona

Wyszukiwarka


+ zaawansowane

Polecamy
Reklamy Google
Regulamin

DEFINICJE


Cena za Pakiet – miesięczna, kwartalna, półroczna lub roczna opłata za świadczenie usług reklamowych przez Usługodawcę.
Cennik – określenie cen odpowiadających poszczególnym usługom, dostępnym w Portalu www.powiatotwocki.pl.
Klient  – osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgłosiła chęć umieszczenia danych w Portalu www.powiatotwocki.pl.
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług reklamowych dla Klientów w Portalu www.powiatotwocki.pl.
Pakiet – poszczególne usługi świadczone w Portalu.
Portalwww.powiatotwocki.pl – Portal stworzony z myślą o promocji firm na terenie powiatu otwockiego i dzielnicy Wawer , prowadzony przez Vertes z siedzibą w Otwocku, przy ul. Staszica 19. Portal pełni również funkcję serwisu ogłoszeniowego.
Usługa – promocja i marketing firm lub ogłoszenia, świadczone przez Usługodawcę w ramach Portalu powiatotwocki.pl.
Usługodawca – właściciel Portalu powiatotwocki.pl.

  
I Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług dostępnych w Portalu www.powiatotwocki.pl.
2. Usługodawcą jest VERTES Usługi Informatyczne z siedzibą w Otwocku przy ul. Świderskiej 5.
3. Portal nie bierze udziału w żadnych transakcjach dokonywanych przez Klientów, będących równocześnie użytkownikami Portalu.
4. W rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, prezentowane ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty handlowej.
5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za spory, powstałe wskutek nienależytego przeprowadzania transakcji pomiędzy użytkownikami Portalu.
6. Przeznaczenie Portalu jest zgodne z obowiązującym prawem.
7. Świadczenie usług odbywa się na rzecz Klientów Indywidualnych i Biznesowych, na terenie powiatu otwockiego i dzielnicy Wawer, a także innych miejscowości.
8. Usługi świadczone są na podstawie wprowadzenia niezbędnych danych i wykupienia danego Pakietu.

 

II Ograniczenia i odpowiedzialność

 

1. Za treść ogłoszenia lub wizytówki oraz prawdziwość udostępnionych danych, zamieszczonych w Portalu odpowiada Klient.
2. W przypadku naruszenia powyższego punktu niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo do usunięcia danych Klienta z Portalu.
3. Usługodawca ma prawo do zmiany punktów niniejszego Regulaminu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieakceptacji lub usunięcia ogłoszenia lub wizytówki firmy, których treść jest niezgodna z obowiązującym prawem i niniejszym regulaminem.
5. Zabrania się umieszczania ogłoszeń towarów i przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany.
6. Zabrania się wielokrotnego zamieszczania wizytówki firmy lub ogłoszenia w tej samej kategorii, tej samej firmy bądź produktu przez jednego Klienta.
7. Za nieprawidłowe działanie lub brak dostępu do Portalu, wywołane siłami wyższymi, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. W takich sytuacjach Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za wykupiony Pakiet.
8. W przypadku czasowej przerwy w realizacji świadczonych usług z winy Usługodawcy, Klient po okresie trwania umowy otrzyma dodatkową ilość godzin, przez które realizacja usług była uniemożliwiona. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy techniczne występowały możliwie najrzadziej.
9. Usługodawca może odmówić prawa wpisu danemu Klientowi bez podania przyczyny.
10. Naruszeniem regulaminu uważa się także działania zmierzające do jego obejścia.

 

III Prawa i obowiązki

 

1. Zamieszczenie danych Klienta w Portalu www.powiatotwocki.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Zamieszczenie danych Klienta w Portalu podlega opłacie według cennika.
3. Klient ma prawo do edycji wprowadzonych danych.
4. Wszelkie materiały przekazane przez Klienta do publikacji są jego własnością i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez zgody Klienta.
5. Klient wyraża zgodę na edycję materiałów i danych przez Usługodawcę, a w szczególności zmianę rozmiaru i typu plików graficznych, które okażą się niezbędne do prawidłowego wyświetlania w Portalu.
6. W przypadku usunięcia danych Klienta z Portalu w związku z naruszeniem regulaminu, Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów z tytułu opłaconego Pakietu.
7. Klient wyraża zgodę na archiwizację, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych teleadresowych oraz plików graficznych przez Usługodawcę.
8. W razie zmiany danych teleadresowych Klienta, Usługodawca zobowiązany jest do ich aktualizacji w ciągu 48 godzin roboczych od otrzymania informacji od Klienta faksem lub drogą mailową.

 

IV Postanowienia reklamacyjne

 

1. Klient ma możliwość złożenia reklamacji w przypadku, gdy Usługodawca postępuje niezgodnie z regulaminem.
2. W prawidłowo napisanej reklamacji powinno być uwzględnione:
       - Imię, nazwisko lub nazwę firmy Klienta
       - Adres z numerem telefonu
       - Rodzaj usługi jaka podlega reklamacji
       - Opis reklamacji
3. Uzasadnione reklamacje powinny być zgłaszane faksem pod numer 022 788 45 22 lub na adres mailowy: redakcja@powiatotwocki.pl.
4. Reklamacja, która została złożona zgodnie z w/w procedurami, zostanie rozpatrzona w ciągu 21 dni roboczych, licząc od dnia otrzymana pisma przez Usługodawcę, które zawierać będzie sposób rozstrzygnięcia reklamacji, uzasadnienie i podjęte działania w związku z otrzymaną reklamacją.
5. Roszczenia Klienta wynikające z naruszeniami regulaminu nie mogą przekroczyć wynagrodzenia, jakie zostało ustalone z Klientem za wykupiony Pakiet.
6. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta nie zwalnia go z obowiązku uiszczania płatności za wykupiony Pakiet przez Usługodawcę.

 

V Płatności.pl

 

1. Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

2. Użytkownik w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci.pl za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl.

3. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie Użytkownika i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu Platnosci.pl.

4. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Platnosci.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez System Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

 

VI Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem Umową mają przepisy obowiązującego prawa.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Usługodawcą jest sąd właściwy dla Usługodawcy.
3. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2009 roku.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony drogą pisemną.

 

Aktualności
Na bieżąco
Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 czerwca 2022
Źródło: MeteoGroup
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2022-06-27
USD 4,4369 -0,64%
EUR 4,6965 -0,27%
CHF 4,6314 -0,48%
GBP 5,4655 -0,32%
Wspierane przez Money.pl
Polecamy
Ankieta
Gdzie spędzisz tegoroczny urlop?

W Otwocku
 16%

Nad polskim morzem
 23%

Na Mazurach
 9%

W polskich górach
 8%

Gdzie indziej w Polsce
 4%

Za granicą
 17%

Nie mam urlopu
 23%


Partnerzy serwisu